Goldman Sachs Group, Inc. (The)
GS NYSE

GS
Goldman Sachs Group, Inc. (The) NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm GS

Tất cả các mã trong một bảng

Goldman Sachs Group, Inc. (The) là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
DJA Chỉ số Trung bình Dow Jones Composite
11495.570.49%56.4411526.4311460.62Mua
DJI Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
35084.540.44%153.6035171.5234985.99Mua
OEX Chỉ số S&P 100
2027.940.22%4.362033.852022.32Mua
SPF S&P 500 Financials
611.371.07%6.47614.13604.91Sức mua mạnh
SPX Chỉ báo S&P 500
4419.140.42%18.514429.974403.59Mua
Tải thêm