SANFORD NPV SAN

SANNZX
SAN
SANFORD NPVNZX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ}
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Process Industries
Công nghiệp: Agricultural Commodities/Milling
Banco Santander, S.A. là ngân hàng thương mại và bán lẻ. Các lĩnh vực Ngân hàng bao gồm Châu Âu lục địa, Vương quốc Anh, Mỹ La tinh và Hoa Kỳ. Phân khúc Châu Âu lục địa bao gồm tất cả các công việc kinh doanh ở Châu Âu Lục địa. Phân khúc Vương quốc Anh bao gồm tất cả các công việc kinh doanh được phát triển bởi nhiều đơn vị và chi nhánh trong nước. Phân khúc Châu Mỹ La tinh bao gồm tất cả các hoạt động tài chính được được thực hiện thông qua các ngân hàng và các công ty con trong khu vực. Phân khúc Hoa Kỳ bao gồm Công ty Trung dung Khống chế (IHC) và các công ty con Santander Bank, Banco Santander Puerto Rico, Santander Consumer USA, Banco Santander International, Santander Investment Securities, và chi nhánh Santander ở New York. Mô hình thương mại của Công ty đáp ứng được các nhu cầu của tất cả các loại khách hàng: các cá nhân có các mức thu nhập khác nhau.