NORDEA BANK ABP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NDA_DK nguyên tắc cơ bản

NORDEA BANK ABP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NDA_DK được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 5.95 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.68%