NORDEA BANK ABP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NDA_DK nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu NORDEA BANK ABP

Lợi nhuận của NDA_DK trong quý trước là 2.84 DKK trong khi ước tính là 2.71 DKK, chiếm 4.85 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 22.07B DKK mặc dù con số ước tính là 22.20B DKK. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 2.69 DKK và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 22.64B DKK. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của NDA_DK.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên