NORDEA BANK ABP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NDA_DK nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NORDEA BANK ABP, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của NDA_DK trong quý trước là49.57B DKK, và cao hơn 12.02% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 10.20B DKK.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: DKK
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM