TRIFORK GROUP AGTRIFORK GROUP AGTRIFORK GROUP AG

TRIFORK GROUP AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRIFOR nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của TRIFORK GROUP AG

TRIFOR dòng tiền tự do cho Q1 24 là -4.78 M DKK. Đối với 2023, TRIFOR dòng tiền tự do 140.84 M DKK và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 178.21 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY