I&I GROUP PCL NON-VOTINGI&I GROUP PCL NON-VOTINGI&I GROUP PCL NON-VOTING

I&I GROUP PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IIG.R nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của I&I GROUP PCL NON-VOTING

IIG.R dòng tiền tự do cho Q1 24 là 10.44 M THB. Đối với 2023, IIG.R dòng tiền tự do -221.94 M THB và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -215.83 M THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24