I&I GROUP PCL NON-VOTINGI&I GROUP PCL NON-VOTINGI&I GROUP PCL NON-VOTING

I&I GROUP PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IIG.R nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính I&I GROUP PCL NON-VOTING, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của IIG.R trong quý trước là 233.78 M THB, và thấp hơn 4.19% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là -171.20 M THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23