INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITNS nguyên tắc cơ bản

INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ITNS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.12 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.85%