INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITNS nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ITNS trong quý trước là222.40 M THB, và cao hơn 70.56% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 19.36 M THB.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: THB
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY