QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

QH SET
QH
QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

QH nguyên tắc cơ bản

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED tổng quan về cổ tức

The last dividend per share being 0.04 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.09%