QUALITY HOUSES COQUALITY HOUSES COQUALITY HOUSES CO

QUALITY HOUSES CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

QH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu QUALITY HOUSES CO

Doanh thu của QUALITY HOUSES CO trong năm ngoái lên tới 8.97 B THB, phần lớn trong số đó — 6.72 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Land and Houses, năm trước mang lại 7.46 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại QUALITY HOUSES CO 9.08 B THB, và năm trước đó — 9.30 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia