PROPNEXPROPNEXPROPNEX

PROPNEX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OYY nguyên tắc cơ bản

PROPNEX tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.04 SGD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.19%