PROPNEXPROPNEXPROPNEX

PROPNEX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OYY nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính PROPNEX.

Tỷ lệ giá trên doanh số của OYY là 0.77. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 9.07. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.61 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: SGD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ