JAPAN AIRLINES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9201 nguyên tắc cơ bản

JAPAN AIRLINES CO LTD tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 30.00 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.00%