Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
BXY TVC

BXY
Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh TVC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
1
2
1
2