dinhchien

CADCHF - Tìm swing zone với 3 màn hình.

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: phân phối đỉnh nơi giao nhau ema200 & ma200
- Daily: Quy luật tăng vẫn hiệu lực
- H4: đã có tín hiệu giảm hỗ trợ bởi MACD, RSI, FORCE INDEX
+ Do MACD-H đợt tăng vừa rồi cao hơn 50% nên rất có thể CADCHF tăng tiếp đến Bat Pattern
* Stop loss = Head + ATR (hình Vai đầu vai)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.