mmfxtrading

PNJ sắp gặp cản có thể sẽ điều chỉnh.

mmfxtrading Cập nhật   
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
LNST tăng trưởng 37% nhờ doanh thu cửa hàng hiện hữu tăng 23% và tích cực mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ
PNJ đang có giá quanh vùng MA 150. PNJ vẫn có lực tăng khá khả quan khi 2 đường tenkan và kijun cắt nhau bên trên mây. Nhiều khả năng có thể tới được ngưỡng kháng cự 116 trước khi điều chỉnh nếu xuyên qua được MA 150.
Giao dịch đang hoạt động:
Và nó đã chỉnh khá sâu :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.