Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Peru

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ38,462 T PEN0,54%−0,21%21429
Công nghệ Điện tử30,922 T PEN0,35%+2,05%1,946 K37
Tài chính8,242 T PEN1,47%−0,33%1,587 K615
Bán Lẻ7,638 T PEN0,00%+0,00%66622
Công nghệ Sức khỏe3,706 T PEN2,74%−0,62%11036
Khách hàng Lâu năm3,194 T PEN0,28%+3,42%53812
Dịch vụ Khách hàng2,277 T PEN1,65%+1,90%23556
Dịch vụ Thương mại2,241 T PEN0,70%+1,85%5112
Hàng tiêu dùng không lâu bền1,527 T PEN2,96%+0,63%1,017 K510
Sản xuất Chế tạo1,378 T PEN1,12%+8,03%1822
Truyền thông1,262 T PEN6,12%+0,08%29034
Khoáng sản phi năng lượng809,195 B PEN2,69%−0,01%9,213 K432
Vận chuyển410,137 B PEN1,60%−2,66%50435
Công ty dịch vụ công cộng31,751 B PEN5,14%+0,30%39,872 K15
Dịch vụ Phân phối2,621 B PEN10,01%+0,73%3,784 M11
Công nghiệp Chế biến2,545 B PEN15,90%+0,45%16,264 K27
Dịch vụ Công nghiệp823,18 M PEN0,00%3,88 K11
Hỗn hợp259