Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Romania

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
451.431B3.490.89%511
588.826B7.082.75%61748
164.280B1.922.28%20648
4.791B2.590.71%2.548K411
890.038M7.62-0.93%35.297K27
1.738B2.21-0.83%8.137K38
44.501B7.480.38%25.587M33
623.958B4.630.93%68.234K617
2.389B0.33%14.289K11
312.745B3.12-0.21%20014
3.883B5.36-0.13%2.823K410
15.872B5.011.22%607.342K18
1.959B0.770.83%59.079K39
6.793B0.111.30%4.225K715
526.273B3.45-2.49%2.137K724
129.959M12.58%9.160K34
538.182B2.124.28%1624
271.201B4.08-2.73%1746
192.288B3.772.34%4.102K15
Tải thêm