Chứng khoán Việt Nam bao gồm lĩnh vực Commercial Services

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Commercial Services. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị423.705B VND0.00%2.2K1
In ấn thương mại /Theo mẫu888.822B VND4.04%−1.21%25.61K1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp9.643T VND0.96%−0.71%1.149M8
Dịch vụ nhân sự172.96B VND−1.52%57.3K1