Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Việt Nam

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
20072.022B-1.48%4.009M420
340.394B-0.91%24.539K24
208829.648B-0.88%2.228M745
652565.550B-0.26%1.505M776
14580.770B-0.61%681.055K636
150198.755B-1.60%2.111M455
38343.166B-2.95%20.040M511
286631.891B-2.42%4.491M422
3586564.401B-0.21%10.751M12149
2539.800B-1.13%854.000K11
47186.586B0.65%701.245K431
135720.800B-0.48%3.416M5158
%17
100522.535B1.61%3.395M684
372085.071B-1.08%3.259M897
344063.963B-0.26%18.585M875
112884.149B-2.02%5.602M39
124039.696B-1.23%1.449M38
411255.838B-0.73%924.376K576
149436.248B-0.75%4.188M453
Tải thêm