REPSOL, S.A REP

REPBME
REP
REPSOL, S.ABME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Energy Minerals
Công nghiệp: Integrated Oil
Repsol, S.A. (Repsol) là một công ty năng lượng tích hợp. Các Lĩnh vực của Công ty bao gồm Thăm dò khai thác, Chế biến lọc dầu, và Doanh nghiệp và những lĩnh vực khác. Lĩnh vực Thăm dò khai thác tiến hành hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí và khí thiên nhiên, và quản lý danh mục đầu tư dự án. lĩnh vực Chế biến lọc dầu bao gồm việc cung cấp và kinh doanh dầu thô và các sản phẩm khác; lọc dầu và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ, sản xuất và tiếp thị hóa chất. Công ty sở hữu và vận hành 5 nhà máy lọc dầu ở Tây Ban Nha (Cartagena, A Coruna, Bilbao, Puertollano và Tarragona) với công suất chưng cất tổng cộng xấp xỉ 900 nghìn thùng dầu mỗi ngày. Công ty vận hành nhà máy lọc dầu La Pampilla ở Peru, có công suất lắp đặt xấp xỉ 120 nghìn thùng dầu mỗi ngày. Bộ phận Hóa chất của công ty sản xuất và thương mại hóa một loạt các sản phẩm, và các hoạt động của công ty bao gồm các hóa chất cơ bản cho các dẫn xuất.