SANTANDER BRON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SANB3 nguyên tắc cơ bản

SANTANDER BRON tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.16 BRL. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.92%