SANTANDER BRONSANTANDER BRONSANTANDER BRON

SANTANDER BRON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SANB3 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SANTANDER BRON, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SANB3 trong quý trước là40.54 B BRL, và cao hơn 4.78% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 2.05 B BRL.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: BRL
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM