TENDA ON NMTENDA ON NMTENDA ON NM

TENDA ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEND3 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của TENDA ON NM

TEND3 dòng tiền tự do cho Q1 24 là 249.06 M BRL. Đối với 2023, TEND3 dòng tiền tự do 265.24 M BRL và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 279.95 M BRL.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: BRL
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY