TENDA ON NMTENDA ON NMTENDA ON NM

TENDA ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEND3 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính TENDA ON NM, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của TEND3 trong quý trước là 785.03 M BRL, và thấp hơn 2.85% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là -19.65 M BRL.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: BRL
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY