GRUPO INVERSIONES SURAMERICANAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRUPOSURA nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

GRUPOSURA dòng tiền tự do cho Q1 24 là -1.29 T COP. Đối với 2023, GRUPOSURA dòng tiền tự do -441.01 B COP và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -279.23 B COP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: COP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY