CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DBD nguyên tắc cơ bản

CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DBD được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2000.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.40%