CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DBD nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của DBD trong quý trước là444.50 B VND, và cao hơn 8.05% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 59.15 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY