CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DBD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH

Doanh thu của CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH trong năm ngoái lên tới 1.55T VND, phần lớn trong số đó — 1.50T VND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Pharmaceutical, năm trước mang lại 1.25T VND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH 1.55T VND, và năm trước đó — 1.56T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia