DDD

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DHA nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

DHA dòng tiền tự do cho Q4 23 là 187.16 B VND. Đối với 2023, DHA dòng tiền tự do 102.84 B VND và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 103.29 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY