CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DHA nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của DHA trong quý trước là109.82 B VND, và cao hơn 22.63% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 18.11 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY