MrMin-Trading

Vàng 20/07 Hình thành đà giảm khi đồng tăng mạnh.

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến ​​cho thấy các nhà giao dịch định giá khả năng lớn hơn là Fed sẽ thông báo tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất vào tuần tới.

Nhưng sức mạnh của đồng đô la , vốn đã tăng mạnh trở lại từ mức thấp nhất trong 15 tháng, đã hạn chế mức tăng giá lớn hơn của giá vàng.

SELL GOLD zone 1987 - 1988

Stop Loss : 1991

Take Profit 1: 1982
Take Profit 2: 1978
Take Profit 3: 1970

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động:
SELL +35pips
Giao dịch đang hoạt động:
Sell HIT tp1. +60pips
Bình luận:
Kim loại màu vàng hiện cách khoảng 15 đô la so với mức 2.000 đô la một ao ước.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
140pips. Close all
Bình luận:
BUY GOLD zone 1963 - 1960

Stop Loss : 1955

Take Profit 1: 1967
Take Profit 2: 1970
Take Profit 3: 1975

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.