mmfxtrading

Cập nhật SP500 Daily - Bearish

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Bearish
Những vùng giá cần lưu ý: Kháng cự 2600, 2690, 2790. Hỗ trợ 2500-2550, 2440, 2320.
Price action: Bullish pin bar tại 2400 kéo giá hồi phục sau đợt giảm.
Lưu ý: Xu hướng chủ đạo vẫn là giá giảm khi giá nằm dưới 2690-2790. Tuy gần đây giá tăng nhưng chỉ là trong ngắn hạn, canh short tại vùng kháng cự chính đã nêu.
Target từ 2690 về 2500-2550.