mmfxtrading

Cập nhật SP500 Daily - Bearish

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Bearish
Những vùng giá cần lưu ý: Kháng cự 2600, 2690, 2790. Hỗ trợ 2500-2550, 2440, 2320.
Price action: Bullish pin bar tại 2400 kéo giá hồi phục sau đợt giảm.
Lưu ý: Xu hướng chủ đạo vẫn là giá giảm khi giá nằm dưới 2690-2790. Tuy gần đây giá tăng nhưng chỉ là trong ngắn hạn, canh short tại vùng kháng cự chính đã nêu.
Target từ 2690 về 2500-2550.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.