Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hy Lạp

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
68.337M3.26-2.06%2.348KCông nghiệp Chế biến3
493.214M-3.11%140.310KVận chuyển1
3.583B1.99-2.64%307.929KCông ty dịch vụ công cộng2
69.365M-5.61%47.366KKhoáng sản phi năng lượng1
24.889M3.99-2.25%1.771KHàng tiêu dùng không lâu bền3
32.972M-3.28%138Hàng tiêu dùng không lâu bền1
11.374B2.07-3.71%18.721KHàng tiêu dùng không lâu bền1
16.825M-4.84%51.930KSản xuất Chế tạo2
4.511B0.00-2.57%321.876KDịch vụ Khách hàng1
31.073M5.65-5.63%1.660KDịch vụ Thương mại1
1.223B1.76-1.67%112.385KKhoáng sản phi năng lượng4
90.456M1.12-3.27%892Công nghiệp Chế biến3
221.717M-0.81%158.665KBán Lẻ1
3.960B0.61-2.65%509.012KCông ty dịch vụ công cộng2
7.800M4.27%3Sản xuất Chế tạo1
187.985M-4.20%21.703KDịch vụ Phân phối3
13.948M10.916.36%675Bán Lẻ1
1.679B0.05-1.74%135.886KDịch vụ Công nghiệp8
460.277M2.40-2.60%9.475KTài chính3
716.999M0.35%445.542KTài chính2
30.389M-6.75%12.604KDịch vụ Phân phối1
349.883M1.890.33%375.376KHàng tiêu dùng không lâu bền3
36.341M0.270.00%4.017KHàng tiêu dùng không lâu bền2
22.677M-0.92%16.729KKhách hàng Lâu năm3
156.125M-3.89%9.040KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
464.082M0.91%414Dịch vụ Khách hàng2
655.404M2.58-0.84%10.174KHàng tiêu dùng không lâu bền2
48.900M0.00%1.100KSản xuất Chế tạo1
950.311M0.16-1.86%17.233KDịch vụ Công nghệ8
235.840M0.27-2.05%53.455KDịch vụ Công nghệ1
240.185M1.76-4.02%102.758KTài chính1
17.471M2.66-2.56%1.115KTài chính2
12.378M0.00-2.55%1.406KHỗn hợp2
6.332B0.21-4.85%8.814MTài chính3
697.627M1.43-0.53%34.569KVận chuyển3
20.595M-1.29%1.156KDịch vụ Phân phối1
852.780M0.06-3.44%228.971KSản xuất Chế tạo6
8.220M-4.06%70.180KDịch vụ Thương mại2
568.010M0.00-2.80%74.126KSản xuất Chế tạo2
82.813M2.69-3.59%2.682KTài chính1
3.920M0.00%27.500KSản xuất Chế tạo1
3.748B0.82-2.71%119.223KNăng lượng Mỏ3
1.244B0.00-2.06%219.539KKhoáng sản phi năng lượng1
274.046M5.22-1.46%2.479KVận chuyển2
327.988M0.55-5.02%164.572KDịch vụ Công nghệ5
36.268M-7.04%13.800KCông nghệ Sức khỏe1
153.621M5.17-2.07%6.715KTài chính1
1.470M0.00%710Dịch vụ Khách hàng1
12.240M0.34%1.102KDịch vụ Khách hàng2
1.855B0.21-2.63%172.756KTài chính7
2.470B3.390.43%11.406KTài chính2
29.927M3.67-4.39%28.185KKhách hàng Lâu năm1
5.902B0.15-2.69%5.308MTài chính4
2.078B7.62-5.14%186.568KBán Lẻ4
7.736B4.02-1.50%468.549KTruyền thông2
56.932M0.13-3.13%16.904KKhoáng sản phi năng lượng3
135.391M-5.04%353.867KCông nghệ Điện tử1
352.840M0.00-4.48%72.628KCông nghiệp Chế biến8
789.360M3.29-1.40%23Hàng tiêu dùng không lâu bền1
49.103M1.44-2.67%9.240KSản xuất Chế tạo1
1.003B3.36-2.06%29.368KCông ty dịch vụ công cộng2
197.671M1.39-1.78%33.545KDịch vụ Phân phối8
Tải thêm