Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Indonesia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
20031.369B-0.35%27.176MDịch vụ Thương mại2
2710.417B-1.04%1.357MCông nghệ Điện tử1
206725.276B0.50%8.024MCông nghiệp Chế biến32
7526.129B-0.03%6.969MVận chuyển10
878.025B0.19%13.166KVận chuyển3
478.539B-2.70%45.846KKhoáng sản phi năng lượng3
4904.567B-2.04%5.138MHàng tiêu dùng không lâu bền8
355.030B-0.49%360.200KBán Lẻ1
15587.428B-1.61%1.848MSản xuất Chế tạo4
38674.693B23.11%867.391KKhách hàng Lâu năm3
19563.070B0.00%92.077KHàng tiêu dùng không lâu bền2
7717.821B0.53%2.786MHàng tiêu dùng không lâu bền3
43538.064B-2.78%47.315MDịch vụ Khách hàng6
8809.061B0.00%20.861MSản xuất Chế tạo4
10296.747B0.00%25.747MDịch vụ Khách hàng1
806.895B-2.22%36.170MBán Lẻ1
4322.414B-1.19%3.987MCông nghiệp Chế biến2
24880.465B0.06%8.782MCông nghiệp Chế biến8
220164.596B5.08%89.720MNăng lượng Mỏ21
1858.619B-0.92%134.300KDịch vụ Thương mại1
7096.039B0.35%4.314MCông nghệ Điện tử1
200.000B-1.67%7.937MCông nghệ Điện tử1
115559.796B-1.29%5.541MKhoáng sản phi năng lượng8
12872.063B0.12%1.504MCông nghiệp Chế biến12
112458.459B1.06%18.799KDịch vụ Công nghệ2
40984.216B-0.42%49.494MBán Lẻ5
28521.921B-0.26%2.365MCông ty dịch vụ công cộng6
5841.410B0.74%1.159MSản xuất Chế tạo6
1530.531B-0.69%4.914MCông nghệ Điện tử1
516.313B-0.79%9.267MCông nghệ Điện tử1
17978.843B-3.61%77.371MDịch vụ Phân phối5
3676.645B-0.72%1.096MBán Lẻ4
1203.076B-1.13%2.111MKhách hàng Lâu năm3
99847.803B-0.20%46.898MDịch vụ Công nghiệp33
107.445B0.00%267.600KDịch vụ Công nghiệp1
109015.229B0.21%14.145MTài chính20
53206.165B1.19%4.989MTài chính7
7224.249B-0.09%65.533KDịch vụ Phân phối4
75339.612B-2.28%11.076MBán Lẻ4
10530.999B0.00%1.716KHàng tiêu dùng không lâu bền2
55922.428B-1.50%5.869MHàng tiêu dùng không lâu bền12
243562.486B0.11%3.726MHàng tiêu dùng không lâu bền11
99816.917B-1.81%35.134MKhoáng sản phi năng lượng7
27392.904B-0.44%113.151MCông ty dịch vụ công cộng1
12204.714B-0.75%312.181KKhách hàng Lâu năm5
22342.110B-1.15%18.472MBán Lẻ1
16215.221B0.69%11.287MKhách hàng Lâu năm13
79814.854B1.05%19.173MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
17122.363B-1.67%1.207MDịch vụ Khách hàng17
191474.197B-1.58%23.343MHàng tiêu dùng không lâu bền7
1058.043B0.00%2.500KSản xuất Chế tạo1
593.355B2.63%112.783KSản xuất Chế tạo3
162290.236B-0.01%1.856MCông nghiệp Chế biến7
27494.427B0.15%1.046MDịch vụ Công nghệ6
4789.646B1.09%1.367MTài chính3
91209.884B0.00%266.931MBán Lẻ1
8070.801B0.04%1.101MDịch vụ Công nghệ5
21882.886B0.56%36.992MTài chính9
6455.088B0.03%5.967MTài chính3
17374.598B-1.13%102.271KTài chính2
369900.095B-2.88%29.766MTài chính7
394244.303B-0.11%65.994MTruyền thông3
70427.833B-0.41%16.318MVận chuyển18
10912.409B-1.21%54.838MDịch vụ Khách hàng1
9182.076B-0.65%771.300KDịch vụ Phân phối6
15486.750B-1.76%375.500MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
3098.630B-1.29%52.244MSản xuất Chế tạo7
33905.747B-1.84%29.081MDịch vụ Thương mại16
17063.579B0.02%1.892MSản xuất Chế tạo5
82527.001B4.52%10.377MKhách hàng Lâu năm2
15706.972B1.62%26.246MDịch vụ Khách hàng4
4766.602B-0.65%1.901MTài chính6
5737.841B0.45%21.344MSản xuất Chế tạo5
20045.655B0.74%134.040MNăng lượng Mỏ6
7787.385B-2.41%39.242MNăng lượng Mỏ2
4051.237B-0.80%4.221MDịch vụ Công nghiệp6
3699.705B-0.19%885.289KDịch vụ Khách hàng4
994.737B-1.85%5.643MKhách hàng Lâu năm1
126905.532B-0.08%45.058MKhoáng sản phi năng lượng8
64199.872B-2.00%8.301MVận chuyển13
15932.141B3.62%6.947MDịch vụ Công nghệ9
255.286B-0.52%73.500KDịch vụ Thương mại1
2800.000B-0.80%5.000KCông nghệ Sức khỏe1
21848.850B0.98%483.886KCông nghệ Sức khỏe4
73015.477B0.32%17.768MCông nghệ Sức khỏe3
82212.370B0.42%151.970MKhoáng sản phi năng lượng6
1388.832B-0.36%8.332KTài chính4
140.758B-1.50%4.000KDịch vụ Khách hàng1
1639.299B-0.84%25.592MDịch vụ Khách hàng1
64774.329B-1.83%4.710MCông nghiệp Chế biến6
210135.029B1.98%26.750MTài chính58
326.737B0.85%11.109MTài chính1
350.140B-3.28%77.538MKhách hàng Lâu năm1
2333457.668B0.10%170.441MTài chính40
13165.248B0.05%13.674KDịch vụ Khách hàng5
34606.360B-2.39%20.874MBán Lẻ8
245862.798B-0.54%18.553MTruyền thông9
22546.166B-0.47%65.993MKhoáng sản phi năng lượng8
293.760B0.00%45.100KCông nghệ Điện tử1
13791.501B0.24%1.298MCông nghiệp Chế biến16
176852.584B-1.32%12.419MHàng tiêu dùng không lâu bền4
170.357B8.26%159.020MVận chuyển3
%Sản xuất Chế tạo1
221282.967B0.07%27.935MDịch vụ Phân phối13
139167.923B-2.14%268.077MTruyền thông3
Tải thêm