Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Indonesia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
15045.712B-3.27%3.551MDịch vụ Thương mại3
2089.280B-1.33%1.142MCông nghệ Điện tử2
250664.236B2.850.56%13.884MCông nghiệp Chế biến38
5711.078B0.041.06%9.448MVận chuyển10
1850.900B-5.81%84.404MVận chuyển3
1795.750B2.27%339.781KKhoáng sản phi năng lượng3
4246.934B0.18-0.85%5.717MHàng tiêu dùng không lâu bền8
996.346B0.931.33%1.313MBán Lẻ1
20655.161B3.56-0.35%5.439MSản xuất Chế tạo5
29529.873B0.00-0.01%113.915KKhách hàng Lâu năm3
21895.519B5.030.69%41.351KHàng tiêu dùng không lâu bền2
10615.212B0.39-0.34%18.330MHàng tiêu dùng không lâu bền3
25901.562B0.61-0.38%62.365MDịch vụ Khách hàng4
10814.936B4.17-0.47%790.905KSản xuất Chế tạo5
3713.420B0.00%12.670MDịch vụ Khách hàng1
2580.482B3.320.00%1.989MCông nghiệp Chế biến2
298.656B-2.86%28.951MCông nghiệp Chế biến2
261032.501B0.830.28%21.544MCông nghiệp Chế biến8
750674.534B6.97-0.97%159.318MNăng lượng Mỏ27
1973.390B1.91-0.69%309.900KDịch vụ Thương mại1
7611.668B1.69-1.59%2.892MCông nghệ Điện tử1
680.000B1.54-0.97%3.552MCông nghệ Điện tử2
115077.747B2.681.11%13.340MKhoáng sản phi năng lượng6
14786.698B3.051.15%449.316KCông nghiệp Chế biến14
91789.510B0.040.06%8.451KDịch vụ Công nghệ2
35079.225B2.85-1.01%18.436MBán Lẻ6
6693.814B0.00%14.000KBán Lẻ1
14472.173B6.78-0.87%6.496MCông ty dịch vụ công cộng4
6108.416B1.130.18%1.812MSản xuất Chế tạo8
180.200B3.540.47%117.800KCông nghệ Điện tử1
1036.297B-0.51%176.800KCông nghệ Điện tử1
9663.347B3.951.97%82.605MDịch vụ Phân phối8
13499.994B2.61-0.64%31.516MBán Lẻ5
716.590B-1.37%112.653KKhách hàng Lâu năm2
185702.017B1.27-0.43%55.097MDịch vụ Công nghiệp35
237.647B0.00%3.600KDịch vụ Công nghiệp1
122282.504B0.920.43%2.734MTài chính17
43907.219B1.84-1.14%16.777MTài chính5
43236.891B1.902.04%11.912MDịch vụ Phân phối7
108334.654B0.803.03%127.304MBán Lẻ4
2772.971B1.080.62%7.504MHàng tiêu dùng không lâu bền3
48997.858B1.24-0.18%2.394MHàng tiêu dùng không lâu bền14
263909.102B2.380.76%5.143MHàng tiêu dùng không lâu bền14
85382.926B0.63-1.06%102.791MKhoáng sản phi năng lượng7
45112.522B6.69-2.87%239.102MCông ty dịch vụ công cộng3
16062.583B1.620.23%1.794MKhách hàng Lâu năm7
3069.080B1.140.00%41.000KBán Lẻ1
36727.498B0.10-1.92%50.705MKhách hàng Lâu năm6
88060.481B1.080.84%8.275MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
18302.974B0.100.50%76.146MDịch vụ Khách hàng19
201269.627B3.050.02%10.892MHàng tiêu dùng không lâu bền9
2463.226B2.581.25%4.693MSản xuất Chế tạo3
58067.688B0.96-0.57%15.123MCông nghiệp Chế biến6
24941.807B1.510.47%1.354MDịch vụ Công nghệ6
7324.611B5.14-0.85%5.419MTài chính3
28857.364B-1.41%212.656MBán Lẻ1
8494.892B6.21%3.458MDịch vụ Công nghệ4
31011.328B0.35-0.07%7.522MTài chính10
6103.549B1.840.81%203.622KTài chính4
56270.039B0.13-0.62%140.896MTài chính3
208466.391B0.66-0.36%21.701MTài chính7
45195.671B1.20-1.21%7.691MTruyền thông4
88535.408B0.940.30%20.738MVận chuyển21
11573.767B0.000.00%17.171MDịch vụ Khách hàng1
16917.235B5.410.74%351.147KDịch vụ Phân phối8
484.375B7.64%57.289MCông nghệ Sức khỏe1
27821.335B1.34-1.60%191.896MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
949.092B1.720.12%6.545KSản xuất Chế tạo4
39154.223B0.861.34%145.094MDịch vụ Thương mại13
21698.360B0.681.34%5.645MSản xuất Chế tạo5
130454.595B3.56-3.05%5.640MKhách hàng Lâu năm3
88620.086B0.010.07%3.206MDịch vụ Khách hàng6
10184.653B0.055.12%25.560MTài chính7
1372.957B0.230.66%7.780MSản xuất Chế tạo5
39799.380B0.211.43%129.276MNăng lượng Mỏ6
20392.440B0.38-1.46%27.562MNăng lượng Mỏ2
2177.983B0.142.35%70.131MDịch vụ Công nghiệp4
941.988B0.941.30%4.743MDịch vụ Khách hàng3
957.895B4.81-0.95%5.212MKhách hàng Lâu năm1
85467.800B0.87-0.42%8.734MKhoáng sản phi năng lượng6
59587.454B0.440.44%3.559MVận chuyển14
320736.138B0.00-0.03%313.336MDịch vụ Công nghệ9
182.797B0.73%92.200KDịch vụ Thương mại1
109895.416B2.02-0.37%28.076MCông nghệ Sức khỏe7
21433.298B5.260.00%21.674MCông nghệ Sức khỏe1
190319.727B0.49-1.19%76.307MKhoáng sản phi năng lượng8
6050.214B3.030.53%9.055KTài chính5
1047.535B8.64%59.552MDịch vụ Khách hàng2
93142.225B0.731.55%5.426MCông nghiệp Chế biến6
224955.049B1.27-1.26%25.985MTài chính68
231.787B0.00%18.032MTài chính1
124.845B3.57%8.771MKhách hàng Lâu năm1
2829461.682B2.60-0.69%62.839MTài chính40
9779.714B0.61-0.09%96.372KDịch vụ Khách hàng7
22502.505B3.750.37%77.259MBán Lẻ6
221741.643B0.51-1.22%12.795MTruyền thông8
19580.129B0.46-0.29%34.849MKhoáng sản phi năng lượng7
16224.203B4.97-1.20%262.276KCông nghiệp Chế biến14
147824.253B7.94-0.26%4.482MHàng tiêu dùng không lâu bền4
4281.217B0.071.17%27.238MVận chuyển5
146.995B-2.82%9.326MSản xuất Chế tạo1
310664.469B3.43-0.19%21.133MDịch vụ Phân phối19
580850.866B4.31-0.31%94.927MTruyền thông4
Tải thêm