Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Indonesia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
19960.636B0.00%8.917MDịch vụ Thương mại2
2682.183B-2.02%2.076MCông nghệ Điện tử1
207752.054B1.07%17.211MCông nghiệp Chế biến32
7504.147B1.52%196.387MVận chuyển10
879.691B2.43%679.031KVận chuyển3
465.635B-3.00%35.149KKhoáng sản phi năng lượng3
4804.558B-3.82%1.949MHàng tiêu dùng không lâu bền8
353.290B0.00%323.900KBán Lẻ1
15348.651B1.10%824.935KSản xuất Chế tạo4
47612.896B14.55%666.871KKhách hàng Lâu năm3
19563.070B0.04%63.138KHàng tiêu dùng không lâu bền2
7758.952B-0.46%4.339MHàng tiêu dùng không lâu bền3
42328.596B-2.56%66.321MDịch vụ Khách hàng6
8809.061B-0.94%2.568MSản xuất Chế tạo4
10296.747B-2.42%32.959MDịch vụ Khách hàng1
788.964B0.47%43.027MBán Lẻ1
4271.164B0.67%5.141MCông nghiệp Chế biến2
24894.323B-1.70%9.111MCông nghiệp Chế biến8
231351.488B10.51%182.376MNăng lượng Mỏ21
1841.488B0.00%59.300KDịch vụ Thương mại1
7120.593B-0.34%2.829MCông nghệ Điện tử1
196.667B-6.90%10.994MCông nghệ Điện tử1
114065.894B-2.34%7.996MKhoáng sản phi năng lượng8
12888.075B-1.85%2.433MCông nghiệp Chế biến12
113650.332B1.26%5.480KDịch vụ Công nghệ2
40813.025B-0.96%42.708MBán Lẻ5
28446.896B0.02%4.857MCông ty dịch vụ công cộng6
5884.638B-0.64%390.441KSản xuất Chế tạo6
1519.902B-2.11%8.277MCông nghệ Điện tử1
512.215B0.00%10.041MCông nghệ Điện tử1
17330.394B-2.59%41.626MDịch vụ Phân phối5
3650.213B1.09%345.587KBán Lẻ4
1189.525B-4.12%1.594MKhách hàng Lâu năm3
100150.761B0.77%30.801MDịch vụ Công nghiệp33
107.445B0.00%60.561MDịch vụ Công nghiệp1
109239.000B-0.00%7.415MTài chính20
53841.225B1.17%13.795MTài chính7
7217.399B-1.16%84.246KDịch vụ Phân phối4
73624.914B-0.19%9.647MBán Lẻ4
10530.999B0.06%2.014KHàng tiêu dùng không lâu bền2
55081.762B-0.04%3.989MHàng tiêu dùng không lâu bền12
243834.682B-0.84%4.191MHàng tiêu dùng không lâu bền11
98014.684B1.26%44.577MKhoáng sản phi năng lượng7
27271.696B-0.43%141.570MCông ty dịch vụ công cộng1
12113.506B1.83%3.018MKhách hàng Lâu năm5
22085.304B0.80%25.041MBán Lẻ1
16327.430B-2.25%20.122MKhách hàng Lâu năm13
80652.068B-2.71%23.524MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
16831.663B-1.14%1.287MDịch vụ Khách hàng17
188622.469B-0.84%13.118MHàng tiêu dùng không lâu bền7
1058.043B0.00%90.100KSản xuất Chế tạo1
608.940B1.77%56.198KSản xuất Chế tạo3
162276.622B-0.30%2.679MCông nghiệp Chế biến7
27535.066B-0.90%1.072MDịch vụ Công nghệ6
4841.890B-2.07%881.210KTài chính3
91209.884B3.45%254.692MBán Lẻ1
8074.275B-4.04%1.137MDịch vụ Công nghệ5
22005.074B-0.08%27.362MTài chính9
6456.812B-2.07%530.706KTài chính3
17177.514B-0.67%1.355MTài chính2
359251.351B-3.44%16.327MTài chính7
393799.523B0.23%52.672MTruyền thông3
70142.333B1.07%14.648MVận chuyển18
10780.137B-0.61%61.684MDịch vụ Khách hàng1
9122.291B-1.36%824.245KDịch vụ Phân phối6
15214.500B-0.16%358.364MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
3058.672B0.36%13.642MSản xuất Chế tạo7
33281.984B-2.69%33.547MDịch vụ Thương mại16
17066.655B-0.73%1.512MSản xuất Chế tạo5
86257.136B4.58%13.388MKhách hàng Lâu năm2
15961.486B-2.48%9.903MDịch vụ Khách hàng4
4735.624B-0.40%799.284KTài chính6
5763.674B-1.46%5.430MSản xuất Chế tạo5
20194.050B5.34%283.877MNăng lượng Mỏ6
7599.455B1.30%26.859MNăng lượng Mỏ2
4018.829B-0.10%9.702MDịch vụ Công nghiệp6
3692.564B-3.06%3.791MDịch vụ Khách hàng4
976.316B0.00%12.068MKhách hàng Lâu năm1
126808.051B-0.89%26.910MKhoáng sản phi năng lượng8
62915.576B-0.67%6.319MVận chuyển13
16509.186B-5.72%12.818MDịch vụ Công nghệ9
254.064B-0.51%18.700KDịch vụ Thương mại1
2777.600B-2.41%6.800KCông nghệ Sức khỏe1
22062.275B0.09%861.992KCông nghệ Sức khỏe4
73247.166B-1.29%9.124MCông nghệ Sức khỏe3
82559.772B-1.13%113.504MKhoáng sản phi năng lượng6
5698.440B-0.17%794Tài chính5
138.642B0.00%3.200KDịch vụ Khách hàng1
1625.524B-4.46%18.924MDịch vụ Khách hàng1
63590.731B-1.14%3.984MCông nghiệp Chế biến6
214173.665B-0.19%35.569MTài chính58
329.529B-6.19%8.843MTài chính1
338.660B-6.36%50.410MKhách hàng Lâu năm1
2335508.686B-0.93%93.279MTài chính40
13171.336B5.23%476.373KDịch vụ Khách hàng5
33877.198B1.32%19.703MBán Lẻ8
244524.233B-1.68%22.474MTruyền thông9
22440.784B0.66%83.919MKhoáng sản phi năng lượng8
293.760B0.00%29.300KCông nghệ Điện tử1
13825.292B2.05%4.727MCông nghiệp Chế biến16
174514.905B0.90%12.380MHàng tiêu dùng không lâu bền4
184.436B-1.70%39.885MVận chuyển3
%Sản xuất Chế tạo1
221435.221B-1.88%34.127MDịch vụ Phân phối13
136186.121B-1.86%350.938MTruyền thông3
Tải thêm