Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe956,86 B AED0,02%+0,80%654,869 K14
Tài chính933,965 B AED4,83%+0,66%3,94 M1064
Công ty dịch vụ công cộng439,409 B AED2,23%−1,27%5,921 M23
Năng lượng Mỏ293,841 B AED4,94%+0,41%11,122 M23
Dịch vụ Công nghiệp230,324 B AED1,99%+0,21%6,795 M27
Truyền thông206,952 B AED5,19%+1,04%1,623 M35
Vận chuyển111,02 B AED2,12%−0,88%5,756 M49
Công nghiệp Chế biến96,678 B AED6,84%+1,81%4,55 M45
Dịch vụ Khách hàng54,28 B AED2,05%+0,75%1,624 M510
Khách hàng Lâu năm29,75 B AED3,69%+0,44%8,405 M22
Dịch vụ Thương mại29,405 B AED+1,02%22,127 M12
Khoáng sản phi năng lượng26,38 B AED2,22%−0,31%1,286 M19
Dịch vụ Công nghệ20,684 B AED+0,37%3,751 M22
Công nghệ Sức khỏe20,64 B AED+0,19%133,494 K22
Dịch vụ Phân phối9,98 B AED0,45%+1,19%681,306 K23
Bán Lẻ9,328 B AED2,81%+1,35%768,869 K22
Sản xuất Chế tạo3,242 B AED6,78%+0,18%56,901 K22
Hàng tiêu dùng không lâu bền3,003 B AED2,70%−3,25%11,113 K24
Hỗn hợp1,464 B AED0,00%+2,99%0112
Chính phủ11