Tất cả Mô hình Biểu đồ

Chỉ báo tìm kiếm các mô hình sau:

Đầu vào:

  • Mô hình - Xác định mô hình nào sẽ được vẽ tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể có: Tất cả, Đang chờ và Đã đạt được, Chỉ đang chờ, Chờ lần cuối. Nếu Chờ lần cuối được chọn, thì chỉ hiển thị một mô hình có trạng thái Đang chờ, điểm đầu tiên nằm ở bên phải của tất cả các mô hình khác.
  • Mục tiêu giá - Xác định mục tiêu giá nào sẽ được rút ra tùy thuộc vào trạng thái của mẫu. Các giá trị có thể: Tất cả, Chỉ đang chờ, Đang chờ và Đã đạt, Không có.
  • Đang tiến hành - Tìm kiếm các mô hình mới nổi.

Tất cả các tham số khác của mô hình được lấy theo mặc định từ các chỉ báo riêng lẻ tương ứng.