GOLD FUTURES (DEC 2013)
GCZ2013 COMEX

GCZ2013
GOLD FUTURES (DEC 2013) COMEX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

GCZ2013 Biểu đồ Hợp đồng Tương lai