Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Luxembourg

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
3.748B4.970.35%011
76.080B3.322.21%025
49.537B3.531.29%022
8.591B7.474.89%7412
3.934B5.232.01%022
522.273B2.041.01%0724
204.589B0.255.62%011
173.214B2.920.35%1251032
12.725B0.773.55%023
120.542M2.94%2.510K281
144.973B1.161.41%0313
1.798B1.772.91%12646
28.665B1.482.01%049
484.952M1.34%011
49.033B0.251.56%216
Tải thêm