International Business Machines Corporation IBM

IBM NYSE
IBM
International Business Machines Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Dịch vụ Công nghệ thông tin
International Business Machines Corporation (IBM) là một công ty công nghệ. Công ty hoạt động thông qua năm lĩnh vực: Giải pháp nhận thức, Dịch vụ kinh doanh toàn cầu (GBS), Dịch vụ công nghệ & Nền tảng đám mây, Hệ thống và Tài chính toàn cầu. Phân khúc Giải pháp nhận thức cung cấp một loạt các khả năng, từ phân tích mô tả, dự đoán và phân tích đến các hệ thống nhận thức. Giải pháp nhận thức bao gồm Watson, một nền tảng điện toán nhận thức có khả năng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, xử lý dữ liệu lớn và học hỏi từ các tương tác với con người và máy tính. Phân khúc GBS cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý ứng dụng và dịch vụ xử lý toàn cầu. Phân khúc Dịch vụ Công nghệ & Nền tảng đám mây cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Phân khúc Hệ thống cung cấp cho khách hàng các công nghệ cơ sở hạ tầng. Phân khúc tài chính toàn cầu bao gồm tài chính khách hàng, tài trợ thương mại, tái sản xuất và tiếp thị lại.