Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bỉ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1.313B5.231.83%139.526K13
116.503B4.33-0.45%37.318K37
76.612B4.42-4.32%1.220K34
99.841B0.750.93%1.693M610
10.757B2.503.48%51.825K44
6.249B0.245.03%102.444K22
112.608B5.510.24%2.478K34
38.604B8.077.41%1.303K11
205.908B4.060.78%164.981K750
347.200M11.13-2.47%17011
%11
116.528B2.912.33%61.475K413
9.627B1.391.54%17.174K37
23.513M13.83%104.609K23
9.308B2.032.00%484.410K36
12.962B2.971.65%159.430K46
3.664B1.860.69%21.981K47
3.043B3.361.65%798.763K22
1879.287B1.420.01%7227
3.762B0.280.93%944.522K12
29.433B4.65-3.32%34.384K12
Tải thêm