Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bỉ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1.559B-1.03%210.743K12
124.559B0.70%17.046K37
119.245B-1.98%1.107K33
106.697B-1.02%1.169M710
1.685B0.00%47.120K22
1.250B-1.63%76.787K11
192.848B0.13%1.687K45
38.948B0.00%81011
261.570B-0.23%86.325K856
%11
35.058B-1.78%114.585K416
9.557B-0.76%12.825K35
3.944B-0.68%2.642K13
14.391B-0.08%404.843K24
17.213B-0.15%82.014K511
124.481B-1.61%1.088K59
14.178B-1.44%82.540K23
2227.647B-1.19%129310
1.770B1.53%1.180M12
36.129B0.20%8.363K13
Tải thêm