CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
FRT HOSE

FRT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT HOSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay