Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Argentina

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Công nghệ Điện tử32.462,313 T ARS0,17%+1,14%57,621 K651
Dịch vụ Công nghệ22.470,546 T ARS0,30%+8,26%28,468 K471
Bán Lẻ9.669,668 T ARS0,16%+7,12%117,688 K735
Công nghệ Sức khỏe7.154,44 T ARS0,52%+1,84%2,843 K334
Tài chính6.971,139 T ARS0,48%+1,04%9,19 K866
Khách hàng Lâu năm4.028,567 T ARS0,22%+5,42%27,218 K322
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.174,381 T ARS0,56%+1,72%30,335 K831
Năng lượng Mỏ2.708,72 T ARS0,60%+0,84%4,293 K326
Dịch vụ Thương mại2.155,894 T ARS0,35%+1,57%3,005 K311
Sản xuất Chế tạo1.485,8 T ARS0,16%+1,09%1,119 K315
Dịch vụ Khách hàng1.209,969 T ARS0,20%+0,96%15,975 K621
Khoáng sản phi năng lượng1.024,789 T ARS1,36%+1,36%10,257 K641
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe871,444 T ARS0,68%+0,35%1,576 K23
Truyền thông748,039 T ARS2,18%+0,77%7,181 K316
Vận chuyển654,296 T ARS0,28%−0,77%1,105 K416
Công nghiệp Chế biến201,706 T ARS1,33%+1,80%3,222 K727
Dịch vụ Công nghiệp179,307 T ARS1,29%+0,62%19,629 K410
Công ty dịch vụ công cộng129,772 T ARS1,67%+10,26%90,337 K322
Dịch vụ Phân phối72,793 T ARS0,90%+1,08%4,369 K25
Hỗn hợp121