Tìm hiểu về giá Bid (Mua), Ask (Bán) và Spread (Chênh Lệch)?

Education60 lượt xem

Giá Bid – Giá mua là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một tài sản tại một thời điểm nhất định. Giá Ask – Giá Bán là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho một tài sản tại một thời điểm nhất định.

For education purposes only!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến