Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Mexico

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
6949.658B-1.03%1.456K323
22699.246B-0.48%2.530M323
44021.997B0.66%4.659K746
81756.003B-0.60%29.607K871
38189.236B-0.23%8.047K964
2030.957B0.52%2.851K311
146864.022B0.64%41.401K987
37405.267B2.14%13.457K437
147752.989B-0.17%26.046K12166
17735.992B-0.20%1.380K418
140007.902B0.20%2.425K5133
7557.760B-0.12%8.615K523
18391.549B-1.78%672.945K650
20806.595B-0.77%32.431K751
49816.295B-0.68%4.904K880
99182.565B0.31%95.307K978
281771.397B0.94%7.267K4158
19415.026B-0.49%16.470K639
15905.936B0.48%5.606K423
Tải thêm