Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Mexico

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
21559.744B0.78-1.49%4.198K424
14376.904B4.09-0.22%4.410M314
33802.276B1.47-1.49%1.870K638
71033.819B2.69-2.82%55.156K868
26667.222B1.21-2.44%5.068K763
5625.389B1.950.43%18.731K321
121478.569B1.38-1.43%3.899K969
47331.641B7.74-0.89%14.027K439
113523.512B3.27-1.74%41.972K13207
19421.690B1.19-0.67%371419
110772.165B2.09-0.54%2.101K5104
10898.004B3.42-1.93%8.063K527
15480.103B7.47-0.25%529.640K652
17954.568B2.55-2.39%18.878K746
27473.787B2.04-2.38%7.209K865
75156.899B0.93-0.92%239.071K979
172827.365B0.60-1.72%2.564K4133
16618.942B2.75-0.58%28.847K643
13349.721B3.23-2.41%2.619K319
Tải thêm