Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mexico

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
915.373B-1.02%14.686KDịch vụ Thương mại3
13565.385B-0.40%4.197KCông nghệ Điện tử13
1435.983B-0.13%22.037KCông nghiệp Chế biến7
7524.604B1.68%39.496KVận chuyển9
1817.339B0.87%926.886KVận chuyển8
1349.055B-7.04%578Công ty dịch vụ công cộng3
706.988B-0.15%23.966KKhoáng sản phi năng lượng3
21475.827B-1.72%1.135KHàng tiêu dùng không lâu bền14
4305.568B-0.39%493Bán Lẻ12
1635.758B-1.83%119.623KSản xuất Chế tạo8
95.471B0.00%1Khách hàng Lâu năm1
8080.711B-2.73%130.850KHàng tiêu dùng không lâu bền9
11634.807B-0.67%455.350KHàng tiêu dùng không lâu bền10
23630.534B-0.89%7.740KCông nghệ Sức khỏe43
523.643B-0.61%620Dịch vụ Khách hàng3
1650.287B0.74%689Sản xuất Chế tạo8
12953.644B2.02%1.754KDịch vụ Khách hàng5
2586.711B3.00%5.106KDịch vụ Khách hàng6
1590.941B3.94%2.946KCông nghiệp Chế biến3
2560.861B-1.63%1.249KCông nghiệp Chế biến5
10203.787B-0.82%333.193KCông nghiệp Chế biến19
24.021B38.17%1Năng lượng Mỏ1
2705.500B-1.64%100Công nghệ Điện tử4
1734.301B-1.49%9.843KCông nghệ Điện tử6
2532.187B-0.88%186Công nghệ Điện tử3
1534.728B-1.78%13.631MKhoáng sản phi năng lượng6
1676.714B-0.04%456Công nghiệp Chế biến8
43.649B-4.98%743Dịch vụ Công nghiệp2
17005.178B-1.08%780Dịch vụ Công nghệ21
4887.396B0.34%77.256KBán Lẻ9
2920.358B-0.16%18.637MBán Lẻ4
3246.187B0.23%1.569KBán Lẻ4
13395.452B-1.22%1.782KCông ty dịch vụ công cộng15
11046.878B-0.30%1.590KSản xuất Chế tạo21
3125.033B1.03%4.044KCông nghệ Điện tử7
7201.852B0.94%1.854KCông nghệ Điện tử11
2197.290B0.51%462Công nghệ Điện tử3
77.092B0.00%24Dịch vụ Phân phối1
1215.773B-0.74%102.895KBán Lẻ3
4699.378B0.49%1.686KKhách hàng Lâu năm5
447.941B-0.09%284.721KDịch vụ Công nghiệp8
2831.528B-0.72%226Dịch vụ Công nghiệp5
21884.052B0.18%856Tài chính15
5747.297B2.19%10.518KTài chính10
3531.477B-1.81%167Dịch vụ Thương mại2
9585.758B0.95%21.407KBán Lẻ7
11835.396B-0.25%258Hàng tiêu dùng không lâu bền9
667.643B-0.11%1.960KHàng tiêu dùng không lâu bền5
2035.293B-0.57%1.061MHàng tiêu dùng không lâu bền8
250.232B-6.81%840Khoáng sản phi năng lượng2
511.858B8.33%7.533KCông ty dịch vụ công cộng2
10468.903B2.24%559Bán Lẻ4
1657.239B-1.50%7.732KKhách hàng Lâu năm13
2118.948B0.04%2.299KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
4605.415B0.70%3.703KDịch vụ Khách hàng15
20263.307B-0.52%90.453KHàng tiêu dùng không lâu bền12
9011.271B0.61%592Sản xuất Chế tạo5
19449.746B-1.97%1.666KSản xuất Chế tạo22
3534.775B-1.53%1.855KCông nghiệp Chế biến6
30382.666B-0.35%3.491KDịch vụ Công nghệ34
1579.779B0.00%400Tài chính1
30784.873B1.28%16.552KNăng lượng Mỏ17
59162.894B0.79%2.670KBán Lẻ20
130242.749B-0.67%1.827KDịch vụ Công nghệ37
16221.776B-0.86%9.453KTài chính21
8761.352B-0.41%664Tài chính8
6858.197B-1.15%4.688KTài chính7
44732.952B0.45%23.296KTài chính29
11495.407B-1.68%199.895KTruyền thông9
12981.467B1.26%1.449KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
1243.722B0.53%27Vận chuyển6
834.349B1.22%48.385KDịch vụ Khách hàng2
941.509B1.47%5.457KDịch vụ Phân phối2
46175.818B1.47%953Công nghệ Sức khỏe45
877.698B0.38%5.739KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
397.128B-2.48%2.580KSản xuất Chế tạo4
2593.621B-1.13%3.160KDịch vụ Thương mại18
249.500B-2.04%56.289KSản xuất Chế tạo3
31043.904B1.31%7.754KKhách hàng Lâu năm14
1616.028B-0.19%30.828KDịch vụ Khách hàng7
19810.070B-1.94%1.679KTài chính11
2619.004B-0.54%656Dịch vụ Công nghiệp4
4835.802B1.59%142.709KNăng lượng Mỏ13
2467.086B0.17%2.000KNăng lượng Mỏ6
1757.193B-0.04%233Dịch vụ Công nghiệp4
5925.176B1.21%749Dịch vụ Khách hàng11
1496.267B-1.19%2.299KKhách hàng Lâu năm2
9514.136B-2.82%1.698MKhoáng sản phi năng lượng12
588.581B-1.51%1.411MVận chuyển6
109040.126B0.91%2.789KDịch vụ Công nghệ64
2384.639B-1.99%22.644KCông nghệ Sức khỏe3
63894.955B-0.75%1.688KCông nghệ Sức khỏe25
3810.300B-0.19%36.633KCông nghệ Sức khỏe14
2674.503B-3.02%4.553KKhoáng sản phi năng lượng14
2800.721B-1.31%38.372KTài chính4
45.466B6.05%2.600KDịch vụ Khách hàng1
131.332B4.92%5.262KCông nghiệp Chế biến2
6144.528B-1.75%3.966KVận chuyển5
1632.771B-2.36%225.135KTài chính6
11828.098B1.79%121.720KTài chính36
4051.780B-1.90%362Khách hàng Lâu năm7
9038.017B-1.59%629.167KTài chính18
9697.193B-0.52%12.899KDịch vụ Khách hàng13
50803.312B-0.27%3.791KCông nghệ Điện tử27
2028.300B0.31%636Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
5742.754B1.06%378Bán Lẻ15
3506.579B-0.01%495.664KTruyền thông7
4292.471B-4.94%16.719KKhoáng sản phi năng lượng12
63687.800B-1.12%20.771KCông nghệ Điện tử7
6643.842B1.17%713Hàng tiêu dùng không lâu bền3
607.320B1.50%823Khách hàng Lâu năm1
2375.062B-0.12%885Vận chuyển5
5494.122B-1.53%4.960KSản xuất Chế tạo6
725.763B-1.48%5.338KCông ty dịch vụ công cộng3
1051.545B0.40%903Dịch vụ Phân phối8
7905.380B0.19%35.920MTruyền thông7
Tải thêm