Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mexico

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
417.130B3.470.00%1.233KDịch vụ Thương mại2
13586.410B1.710.64%18.881KCông nghệ Điện tử15
1398.937B1.91-0.79%2.732KCông nghiệp Chế biến7
4892.409B2.66-0.20%3.185KVận chuyển6
1838.208B0.001.89%18.678KVận chuyển10
1303.843B1.57-0.33%774Công ty dịch vụ công cộng5
182.307B0.81-10.59%122Khoáng sản phi năng lượng1
17017.554B1.750.88%410Hàng tiêu dùng không lâu bền15
2401.721B2.310.09%33.743KBán Lẻ8
1057.375B1.20-0.10%70.437KSản xuất Chế tạo9
66.063B0.00%9Khách hàng Lâu năm1
8456.638B1.650.48%30.664KHàng tiêu dùng không lâu bền9
12446.810B2.630.78%185.035KHàng tiêu dùng không lâu bền9
10562.563B1.670.83%9.573KCông nghệ Sức khỏe21
692.574B2.620.00%1.043KDịch vụ Khách hàng3
1962.301B1.972.32%2.048KSản xuất Chế tạo10
9604.173B1.012.08%2.110KDịch vụ Khách hàng6
1474.880B0.444.78%757Dịch vụ Khách hàng6
2476.500B1.61-3.19%5.064KCông nghiệp Chế biến5
1806.425B5.31-0.68%5.227KCông nghiệp Chế biến4
9499.924B2.47-2.11%76.010KCông nghiệp Chế biến21
339.568B1.22-22.67%96.796KNăng lượng Mỏ1
2585.412B-0.62%32Công nghệ Điện tử3
1313.992B1.390.04%497Công nghệ Điện tử5
1839.448B2.872.58%50Công nghệ Điện tử3
2093.119B2.72-0.32%2.466MKhoáng sản phi năng lượng8
1414.433B2.07-4.87%8.410KCông nghiệp Chế biến10
47.595B0.006.25%909Dịch vụ Công nghiệp2
4155.757B0.950.44%71Dịch vụ Công nghệ15
5143.705B1.050.88%47.546KBán Lẻ10
2996.630B1.338.34%4.363MBán Lẻ3
3205.948B2.831.90%1.832KBán Lẻ3
11994.495B3.21-1.46%6.737KCông ty dịch vụ công cộng17
8303.163B1.72-4.47%1.319KSản xuất Chế tạo18
2823.149B1.610.76%748Công nghệ Điện tử6
3811.562B0.47-2.10%2.267KCông nghệ Điện tử8
1600.497B1.13-6.55%1.624KCông nghệ Điện tử3
803.534B2.12-1.42%34.165KBán Lẻ3
2527.149B0.69-0.28%60Khách hàng Lâu năm3
754.022B2.03-4.16%142.184KDịch vụ Công nghiệp11
1532.089B1.13-0.92%396Dịch vụ Công nghiệp6
3564.897B1.33-0.30%1.948KTài chính10
141.881B0.39-0.82%3.490KTài chính4
3399.859B1.000.23%446Dịch vụ Thương mại2
911.503B2.29-1.03%1.536KDịch vụ Phân phối3
9065.382B1.76-1.75%1.273KBán Lẻ7
11346.344B2.75-0.15%353Hàng tiêu dùng không lâu bền10
934.841B2.101.44%321Hàng tiêu dùng không lâu bền5
2082.617B1.530.78%254.971KHàng tiêu dùng không lâu bền9
134.239B-23.90%791Khoáng sản phi năng lượng2
1426.256B4.744.39%14.000KCông ty dịch vụ công cộng1
8164.056B2.571.09%2.140KBán Lẻ2
1170.854B1.620.89%57.032KKhách hàng Lâu năm10
1237.491B1.09-2.76%314Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
2743.551B0.63-2.73%3.978KDịch vụ Khách hàng13
19779.341B2.321.34%17.669KHàng tiêu dùng không lâu bền13
4150.373B3.112.23%86Sản xuất Chế tạo3
10764.777B1.490.75%1.284KSản xuất Chế tạo26
2602.516B1.39-1.94%775Công nghiệp Chế biến4
18551.974B1.67-0.14%517Dịch vụ Công nghệ22
101.303B4.070.25%360Tài chính1
37906.479B7.16-1.02%6.468KNăng lượng Mỏ19
44476.492B0.024.10%140.070KBán Lẻ23
90256.538B0.073.73%1.169KDịch vụ Công nghệ29
12951.163B2.520.24%1.841KTài chính19
8301.785B3.050.48%692Tài chính9
7928.031B3.61-0.19%3.157KTài chính9
32954.949B3.830.55%14.882KTài chính26
10332.012B4.72-0.34%96.811KTruyền thông8
15392.320B1.20-0.52%1.646KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
1041.916B12.141.68%704Vận chuyển8
1232.997B1.32-0.84%7Dịch vụ Phân phối2
32117.028B1.14-0.94%759Công nghệ Sức khỏe35
1387.036B1.45-6.26%2.160KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
316.907B2.57-1.35%1.351KSản xuất Chế tạo4
18997.219B0.553.22%2.694KDịch vụ Thương mại17
58.174B3.67-3.86%765Sản xuất Chế tạo1
30659.664B1.172.14%3.512KKhách hàng Lâu năm19
1271.721B0.34-3.60%21.578KDịch vụ Khách hàng8
18240.749B1.211.56%866Tài chính12
3063.873B6.133.21%917Dịch vụ Công nghiệp4
8506.481B3.06-4.82%83.582KNăng lượng Mỏ15
3333.682B3.23-0.84%796Năng lượng Mỏ5
2135.735B2.03-0.62%7.046KDịch vụ Công nghiệp3
3737.861B0.051.54%865Dịch vụ Khách hàng9
1205.659B2.201.24%1.078KKhách hàng Lâu năm1
4774.790B7.191.92%1.974MKhoáng sản phi năng lượng8
2565.638B0.660.16%68.060KVận chuyển11
78528.565B0.682.11%13.925KDịch vụ Công nghệ65
95.023B3.97%21.631KDịch vụ Thương mại1
171.708B0.00%5Công nghệ Sức khỏe1
79059.952B2.321.05%1.811KCông nghệ Sức khỏe39
2.967B3.64%842Công nghệ Sức khỏe1
3147.048B2.86-2.13%498Khoáng sản phi năng lượng14
3559.603B1.301.70%15.231KTài chính5
57.832B3.61-9.76%10.238KCông nghiệp Chế biến1
4431.274B2.380.17%7.149KVận chuyển3
265.575B1.34-3.14%106.875KTài chính9
10098.641B3.22-0.68%71.825KTài chính34
3801.402B1.330.96%496Khách hàng Lâu năm8
9326.213B2.91-1.60%410.409KTài chính20
8187.518B1.961.83%9.762KDịch vụ Khách hàng13
48668.026B1.421.55%3.754KCông nghệ Điện tử31
1592.633B0.73-3.04%270Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
351.250B-4.53%140Tài chính1
4425.491B1.231.03%1.253KBán Lẻ15
2151.497B0.960.01%56.795KTruyền thông4
6513.394B10.26-2.10%20.168KKhoáng sản phi năng lượng15
56938.835B0.930.65%12.142KCông nghệ Điện tử8
5221.672B6.100.72%1.922KHàng tiêu dùng không lâu bền4
193.669B2.42-8.09%261Vận chuyển2
5478.187B2.170.94%1.322KSản xuất Chế tạo8
662.127B1.83-5.15%4.578KCông ty dịch vụ công cộng3
1768.458B1.900.34%115Dịch vụ Phân phối10
7484.093B1.47-0.14%7.946MTruyền thông5
Tải thêm