Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nigeria

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
8.170B-0.87%481.843K25
3443.983B-1.30%950.138K11
1.908B0.00%5.516K22
1863.004B0.08%277.040K412
67.367B0.03%5.732K48
4.456B0.00%4.631K12
439.720B0.00%171.633K26
3767.781B-0.41%9.614M1143
%11
31.474B0.00%235.868K25
39.680B0.00%93.505K12
300.000M0.00%4.000K11
7679.280B0.02%326.403K14
687.088B-0.50%1.828M421
12.964B0.00%113.873K34
235.271M0.00%250.000K11
2658.339B0.52%225.501K26
18.345B-0.10%332.650K26
40.242B-1.01%6.024M11
Tải thêm