Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nigeria

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
3.700B3.010.00%32.673K34
6944.360B5.422.43%9.258M22
1.921B0.00%18.189K22
1706.862B5.170.93%574.087K412
82.000B1.000.03%26.592K59
41.535B4.184.22%188.892K15
588.358M0.00%2.000K11
341.760B7.80-0.11%137.894K23
3630.111B9.600.79%7.937M1241
38.924B5.730.59%186.351K16
34.073B11.740.00%9.375K12
7423.788B6.200.00%51.586K24
1801.239B4.82-0.03%182.137K517
9.530B3.700.00%1.111M23
65.822B11.450.04%90.067K12
47.723B2.390.00%812.736K25
25.885B3.71-0.48%525.687K37
373.465B0.22-5.06%1.192M12
Tải thêm