Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nigeria

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Khoáng sản phi năng lượng16.9 T NGN3.56%−0.19%138.141 K35
Truyền thông11.293 T NGN3.53%0.00%3.946 M12
Công nghiệp Chế biến8.098 T NGN1.83%−0.96%271.129 K517
Tài chính7.891 T NGN6.93%−4.16%61.118 M1243
Công ty dịch vụ công cộng3.108 T NGN0.77%+1.94%13.984 M13
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.946 T NGN1.29%+0.06%4.785 M413
Năng lượng Mỏ1.61 T NGN7.27%+0.83%1.467 M23
Dịch vụ Khách hàng1.044 T NGN0.40%+0.02%137.391 K610
Vận chuyển120.207 B NGN4.65%+0.32%964.32 K37
Bán Lẻ118.338 B NGN7.17%0.00%17.306 K23
Dịch vụ Phân phối109.37 B NGN2.33%−0.00%5.566 K13
Dịch vụ Công nghệ98.932 B NGN1.32%−0.09%769.74 K24
Dịch vụ Công nghiệp93.753 B NGN5.12%0.00%1.454 M12
Công nghệ Sức khỏe58.255 B NGN3.25%+0.43%316.647 K15
Sản xuất Chế tạo14.994 B NGN2.82%0.00%556.132 K23
Khách hàng Lâu năm5.057 B NGN+0.00%6.027 K33
Dịch vụ Thương mại4.136 B NGN2.49%0.00%3.888 M22
Công nghệ Điện tử2.967 B NGN+1.00%1.96 M22
Hỗn hợp11