Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nigeria

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
887.809M0.00%147.000KDịch vụ Thương mại1
542.561B-0.17%1.827MCông nghiệp Chế biến10
3.281B0.00%10.066KVận chuyển2
604.005B0.12%112.069KHàng tiêu dùng không lâu bền4
1.600B0.00%10.111KDịch vụ Khách hàng1
97.732B0.00%100Công nghiệp Chế biến1
44.061B4.09%1.022MCông nghiệp Chế biến2
6829.519B0.00%338.913KKhoáng sản phi năng lượng4
26.474B0.00%383.718KCông nghiệp Chế biến3
%Bán Lẻ1
37.803B3.33%9.348MCông ty dịch vụ công cộng1
8.190B-1.06%685.200KSản xuất Chế tạo1
43.200B0.00%81.811KDịch vụ Công nghiệp1
15.317B0.00%16.329KTài chính3
1141.238B0.00%124.701KHàng tiêu dùng không lâu bền3
15.026B0.00%34.733KHàng tiêu dùng không lâu bền1
1.232B0.00%440Khách hàng Lâu năm1
%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
53.070B0.00%1.722KDịch vụ Khách hàng2
100.742B0.00%214.102KHàng tiêu dùng không lâu bền3
1.619B0.00%4.824KSản xuất Chế tạo1
39.525B0.00%117.019KCông nghiệp Chế biến5
15.593B0.31%644.409KDịch vụ Công nghệ5
25.877B0.95%929.784KTài chính3
286.224B0.00%525.207KNăng lượng Mỏ1
2099.372B0.00%78Dịch vụ Công nghệ1
12.800B-0.78%543.498KTài chính1
300.000M0.00%11.234KHỗn hợp1
12.730B1.74%140.354KTài chính4
113.317B2.75%14.382MTài chính2
1.126B0.00%500Dịch vụ Khách hàng1
1.584B0.00%300Sản xuất Chế tạo1
7.000B1.46%1.192MDịch vụ Thương mại4
565.348M-9.38%169.312KKhách hàng Lâu năm1
81.511B-0.23%462.103KTài chính6
475.156M0.00%940Sản xuất Chế tạo1
173.526B0.18%1.501MNăng lượng Mỏ5
14.720B0.67%2.224MVận chuyển4
463.996M9.74%796.168KCông nghệ Sức khỏe1
30.953B0.12%298.630KCông nghệ Sức khỏe4
26.625B0.53%279.460KTài chính3
1.733B0.00%132.824KDịch vụ Khách hàng3
34.707B2.19%2.450MTài chính1
1.358B-0.00%3.002KTài chính1
3307.263B1.24%45.369MTài chính14
642.326M0.00%111Dịch vụ Khách hàng1
235.271M0.00%10.000KBán Lẻ1
4.913B0.00%25.509KDịch vụ Phân phối2
3562.040B0.00%5.059MTruyền thông1
Tải thêm